JoySro Online

Info

Link Visit and Play
Share
Vote Vote for us
Location Turkey
Posted By JoySro Awakea

Server

Hepinize merhaba de?erli JoySro oyuncular? ve aram?za yeni kat?lacak k?ymetli misafirlerimiz ! Yeni bir maceraya yelken açaca??m?z, heyecanl? ve bir o kadarda keyifli bir oyun deneyimi ve tecrübesi sunacak olan, JoySro'nun ba?ar?larla dolu serverlar?ndan en yenisi Petra'y? ilan etmekten onur duyar?z. Bilindi?i üzere JoySro, Türkiye ve Global platformda ba?ka bir emsali olmayan, yapt??? yenilikler ile Silkroad keyfini orjinalinden daha fazla doyas?ya ya?atan, özellikle private serverlar aras?nda en uzun süreli aç?k kalan Hazar server? ile büyük bir ba?ar? sa?lam??, bugüne kadar açt??? tüm serverlar?nda ad?n? Türkiye'de ve Dünyada güvenilirli?i ile alt?n harflerle yazd?rm?? yegane bir oyun platformudur. Oyuncu odakl? yönetim alg?s? ile bugüne kadar birbirinden farkl? bir çok cap server açm?? ve her zaman son oyuncu oyunu terk edene kadar asla server? kapatmam??t?r. Bu güvenilirli?i ile gerek ulusal, gerekse uluslar aras? mecrada güvenilirlik kazanm?? platformumuza yeni bir macera, yeni bir heyecan katmak için, yeni oyun sunucumuzu ilan etmekten mutluluk duyuyoruz. Hazar Sunucumuz 125 Cap, Saltuk sunucumuz 110 Cap ile yolculu?umuza ba?ar?larla ve keyifle devam ederken, farkl? bir tat ve heyecanda yeni sunucumuz 80 Cap server?m?z ile yeni bir maceraya aç?l?yoruz! Oyuncu bazl? gelen istekler neticesinde ve yap?lan kamuoyu ara?t?rmalar?na esasen ald???m?z karar gere?i yeni aç?lacak server?m?z?n 80 Cap, sadece Çin olmas?na karar verdik. Bu kapsamda yine her zaman oldu?u gibi orjinalli?e liyakat edip, bir çok yenilik katarak ba?layaca??m?z sunucumuz için haz?rl?klara ba?lad?k! Mevcut sunucular?m?z aras?nda farkl? bir cap olmas? ad?na 80 Cap seçilmi? olup, en çok be?enilen ve istek alan özelli?i ile sadece Çin olarak cap düzeni sa?lanm?? ve tüm oyuncular?m?z?n talepleri kar??lanmaya çal???lm??t?r. Orjinal Konu Linki : http://forum.joysro.com/petra-tanitim-ve-duyurular/2087-joysro-petra-80-cap-only-ch-old-system-tanitim-konusu.html

Votes - This month